Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.

Problemen in het bewegend functioneren kunnen een belemmering vormen voor optimale maatschappelijke participatie op de kinderleeftijd, als basis voor het uiteindelijke functioneren als volwassene. Ook kunnen zij een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van het kind en zijn ouders. Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Dit speelt in de behandeling een grote rol. Kinderen vragen om een specifieke eigen benaderingswijze. Bij het behandelen van kinderen worden de ouders heel duidelijk betrokken. De kinderfysiotherapeut beschikt dan ook over specifieke kennis en vaardigheden, attitude en invoelend vermogen, dat past bij het kind in ontwikkeling.
Vanaf 1 januari 2006 zijn alle kinderfysiotherapeuten direct toegankelijk.
Zie ook de informatie van het KNGF: www.kngf.nl en www.fysiotherapie.nl
Ouders/verzorgers kunnen twijfels hebben over de ontwikkeling van het kind. Het kind ontwikkelt zich trager en/of anders dan andere kinderen. Het kan ook zijn dat familie of andere betrokkenen opmerkingen maken over het (motorisch) functioneren van het kind. Een stoornis, beperking in het functioneren of niet goed kunnen participeren kan ook gesignaleerd worden door huisartsen, jeugdartsen (schoolbegeleiding of consultatiebureau), specialisten, paramedici en leerkrachten.
Allereerst wordt middels een gesprek met ouders/verzorgers en zo mogelijk met het kind zelf de hulpvraag toegelicht. De motorische ontwikkeling tot nu toe, de dagelijkse activiteiten en het functioneren van het kind worden in kaart gebracht. Bij onderzoek van het kind kijkt de kinderfysiotherapeut of het kind bepaalde houdingen en bewegingen kan uitvoeren passend bij de leeftijd en op welke manier. Voor zover mogelijk worden valide en betrouwbare testen en vragenlijsten gebruikt, passend bij de leeftijd en de aandoening van het kind.

Zo krijgt de kinderfysiotherapeut een duidelijk beeld van wat het probleem is, hoe het kind te kunnen behandelen en welke vooruitgang het kind maakt. De behandeling bestaat meestal uit bewegingstherapie, die zoveel mogelijk spelenderwijs wordt uitgevoerd. Heel belangrijk is de advisering van de ouders/verzorgers en/of leerkracht, opdat ook in de thuis- en schoolsituatie het kind optimaal begeleid wordt. Uiteindelijk is het belangrijk dat het kind leert om in de dagelijkse activiteiten zich optimaal te kunnen bewegen en aanpassen aan allerlei omstandigheden in zijn/haar sociale omgeving.
Afhankelijk van de leeftijd en aandoening van het kind kan de behandeling plaatsvinden aan huis, op scholen en in de kinderfysiotherapiepraktijk in Vries en in Assen. Kinderen van het Medisch Kinderdagverblijf in Assen worden op locatie behandeld. Zuigelingen en het jonge kind tot tweejarige leeftijd evenals kinderen met een ernstige handicap worden meestal aan huis behandeld in de vertrouwde omgeving. Veelal worden er hanterings- en postioneringsadviezen gegeven gericht op de dagelijkse verzorging en spelmomenten. Peuters en schoolkinderen worden in de praktijk behandeld. De praktijk is rolstoeltoegankelijk, kindvriendelijk en veilig. In de ruime oefenzaal is een groot aanbod van afwisselend spelmateriaal. De klimaatbeheersing is perfect met vloerverwarming en airco. Ouders/verzorgers kunnen tijdens de behandeling wachten in de wachtkamer. In Vries kan het prachtig natuurgebied naast de praktijk worden benut voor een mooie wandeling. Zonodig kan het kind onder begeleiding van ons buiten lopen, rennen, steppen of fietsen. Sportgerichte vaardigheden als voetballen of hockey kunnen op het speelveld naast de praktijk geoefend worden. Er is natuurlijk voldoende gratis parkeergelegenheid, zowel in Vries als in Assen.
Problemen in het motorisch functioneren bij kinderen staan soms niet op zichzelf. Er kunnen ook problemen in andere domeinen bestaan, zoals de sociaal-emotionele, spraaktaal- en cognitieve ontwikkeling. Indien nodig zal de kinderfysiotherapeut, met toestemming van ouders/verzorgers, contact opnemen met andere betrokkenen, zoals huisarts, jeugdarts, specialist, orthopedagoog, ergotherapeut, logopedist en leerkracht. Het doel is dan om door goede onderlinge afstemming het kind zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden.
• aangeboren afwijkingen (syndroom van Down)
• motorische onttwikkelingsachterstand
• asymmetrie, voorkeurshouding
• plagiocephalie (scheef achterhoofd) of plat achterhoofd
• overstrekken, overprikkelbaarheid
• torticollis
• huilgedrag
• billenschuiven
• tenenlopen
• cerebrale parese
• spina bifida
• prematuriteit (vroeggeboorte), dysmaturiteit ( te licht )
• plexus brachialis laesie
• orthopedische afwijkingen: klompvoeten, scoliose
• ademhalingsproblemen

Deze lijst zal nooit volledig zijn. Voor informatie bent u welkom!
• DCD: developmental coördination disorder
• onhandige, houterige motoriek
• schrijfproblemen
• houdingsproblemen
• niet mee kunnen doen aan gym, sport en spel
• ademhalingsproblemen
• pijn
• afwijkend looppatroon
• mentale retardatie
• cerebrale parese
• lage of hoge spierspanning
• orthopedische afwijkingen: klompvoeten, scoliose, standsafwijkingen
• ademhalingsproblematiek (astma, cystic fibrosis, ademhalingsdysfunctie)
• jeugdreuma
• aangeboren afwijkingen (syndroom van Down)

Deze lijst zal nooit volledig zijn. Voor informatie bent u welkom!
SKS Kinderfysiotherapie
Noord-Drenthe

Bij het behandelen van kinderen worden de ouders heel duidelijk betrokken. De kinderfysiotherapeut beschikt dan ook over specifieke kennis en vaardigheden, attitude en invoelend vermogen, dat past bij het kind in ontwikkeling.